Thanh lý bàn giám đốc cao cấp cũ

2,700,000 2,150,000