Thanh lý bàn giám đốc 1m4 cũ nhiều hộc tủ

2,750,000