Thanh lý bàn giám đốc 1m4 cũ nhiều hộc tủ

3,500,000 2,750,000