Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK01

6,000,000 5,000,000