Thanh lý tủ hồ sơ cũ 1m2 x 2m 

4,150,000 2,150,000