Thanh lý ghế giám đốc 2 chức năng cao cấp cũ

3,500,000 2,650,000