Thanh lý ghế giám đốc 2 chức năng cao cấp cũ

2,650,000