Thanh lý bảng từ bút lông 2m2 cũ

1,000,000 900,000