Thanh lý bàn làm việc nhiều hộc liền kệ cũ

3,000,000 1,950,000