Thanh lý ghế sắt nhà hàng tồn kho

400,000 340,000