Xả nhanh bảng viết bút lông cũ 1m2×1m4 còn mới

570,000