Thanh lý sofa xuất khẩu tồn kho CFR 1633

6,600,000 4,500,000