Thanh lý quầy trưng bày sản phẩm 1m6 cũ

5,000,000 3,800,000