Thanh lý quầy trưng bày sản phẩm 1m6 cũ

3,800,000