Thanh lý bàn giám đốc cũ cao cấp

3,350,000 2,450,000