Thanh lý ghế trưởng phòng hàng tồn kho_GGDM02

2,200,000 1,750,000