Thanh lý ghế trưởng phòng hàng tồn kho_GGDM02

1,750,000