Thanh lý ghế trưởng phòng hàng tồn kho

2,000,000 1,720,000