Thanh lý bàn trang điểm gỗ tự nhiên xuất khẩu

3,000,000 2,000,000