Thanh lý bàn giám đốc cũ 2m màu xoan đào

2,200,000