Thanh lý bàn giám đốc cũ 2m màu xoan đào

2,500,000 2,200,000