Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 3 cánh 1m2x2m nâu tồn kho

4,000,000