Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 3 cánh 1m2x2m nâu tồn kho

4,500,000 4,000,000