Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK05

6,200,000 5,000,000