Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK05

5,000,000