Thanh lý bàn giám đốc tồn kho nhiều hộc tủ

3,980,000