Thanh lý bàn giám đốc tồn kho nhiều hộc tủ

5,200,000 4,480,000