Thanh lý quần chữ L tồn kho

12,000,000 10,780,000