Thanh lý bàn giám đốc 1m2x60cm liền hộc tồn kho

2,250,000 1,930,000