Thanh lý bàn giám đốc 1m2x60cm liền hộc tồn kho

1,930,000