Thanh lý bàn giám đốc tồn kho 1m6 gỗ tự nhiên

5,500,000 4,500,000