Thanh lý bàn giám đốc 1m6 không hộc tồn kho

3,800,000 3,200,000