Thanh lý bàn giám đốc manager tồn kho

4,050,000 3,380,000