Thanh lý bàn giám đốc 1m6x80cm mẫu 2 không hộc tồn kho

4,000,000 3,200,000