Thanh lý bàn giám đốc 1m6x80cm mẫu 2 không hộc tồn kho

3,200,000