Thanh lý bàn giám đốc 1m6x80 có hộc tồn kho

4,000,000 3,200,000