Thanh lý bàn giám đốc 1m6x80 có hộc tồn kho

3,200,000