Thanh lý bàn giám đốc 1m8 không hộc tồn kho

3,400,000