Thanh lý bàn giám đốc 1m8 không hộc tồn kho

4,000,000 3,400,000