Salon gỗ tràm chạm rồng tay nghê

12,000,000 9,500,000